Cuma , Ocak 24 2020
Home / Sirküler / Kooperatif Kurmak

Kooperatif Kurmak

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

1-Sözleşme onay tarihi,
2-Kooperatifin unvanı ve merkezi,
3-Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
4-Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
5-Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
6-Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
7-Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
8-Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
9-Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
10-Kooperatifin temsiline ait hükümler,
11-Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
12-Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
13-Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

14-İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 nüsha)
15-Bakanlık izin yazısı aslı
16-Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha)
17-Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)

Not:14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

Hakkında Ziya Soykan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Check Also

5 Maddede 7020 Sayılı Yapılandırma Hakkında Bilmeniz Gerekenler…

27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de 7020 No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir